อบรมโครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

โรงเรียนวัดพวงนิมิตได้รับความร่วมมือจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีภูธรเขาฉกรรจ์ และวิทยากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ ในการจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  พ.ศ. 2555    คลิกที่นี่เพื่อชมภาพ

โฆษณา

อบรมเชิงปฏิบัติธรรมโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล

คณะครูโรงเรียนวัดพวงนิมิต เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติธรรมในโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 7 ถึง 11 สิงหาคม.  พ.ศ.  2555   คลิกที่นี่เพื่อชมภาพ

This slideshow requires JavaScript.

การอบรมผลิตสื่อการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ด้วยศูนย์การเรียนรู้  ICT. ของโรงเรียนวัดพวงนิมิต ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี เรื่อง การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนรู้รูปแบบมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.  2555 โดยมีนายสมยศ เพ็ชรวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่คณะครูโรงเรียนวัดพวงนิมิตเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   คลิกที่นี่เพื่อชมภาพ

พิธีสวนสนาม ทบทวนคำปฏิญาณตน และประดับยศทางลูกเสือ

โรงเรียนวัดพวงนิมิต ได้ทำพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตน  โดยมีลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เข้าร่วมพิธี จำนวน 400 คน โดยมี นายสมยศ เพ็ชรวงษา  ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนวัดพวงนิมิต เป็นประธานในพิธี  คลิกที่นี่เพื่อชมภาพ

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555

โรงเรียนวัดพวงนิมิต จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา  2555  โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต นายสมยศ เพ็ชรวงษา เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีคณะศิษย์เก่ามาเข่าร่วมพิธีไหว้ครู  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายนพ.ศ. 2555    คลิกที่นี่เพื่อชมภาพ

This slideshow requires JavaScript.

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2557

โรงเรียนวัดพวงนิมิต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต  1

ข้อมูล  ณ  วันที่  10  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2557

การจัดชั้นเรียน  เปิดทำการสอน  ตั้งแต่ชั้น     อนุบาล   ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

ชั้นเรียน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

รวม

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

อนุบาล  1

2

25

19

44

อนุบาล  2

2

30

21

51

รวม

4

55

40

95

ประถมศึกษาปีที่  1

2

19

24

43

ประถมศึกษาปีที่  2

1

25

14

39

ประถมศึกษาปีที่  3

1

22

27

49

ประถมศึกษาปีที่  4

1

21

17

38

ประถมศึกษาปีที่  5

1

18

22

40

ประถมศึกษาปีที่  6

1

12

14

26

รวม

7

117

118

235

มัธยมศึกษาปีที่  1

1

29

21

50

มัธยมศึกษาปีที่  2

1

25

14

39

มัธยมศึกษาปีที่  3

1

23

8

31

รวม

3

77

43

120

รวมทังสิ้น

14

249

201

450

 

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา2555

           การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา2555 ของโรงเรียนวัดพวงนิมิตและดำเนินงานชี้แจงเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต นายสมยศ  เพ็ชรวงษา เป็นประธาน ชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก่ผู้ปกครอง  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนนายสมศักดิ์  แสงแจ่ม และหัวหน้าช่วงชั้นของโรงเรียนวัดพวงนิมิต ในวันที่  15  พฤษภาคม พ.ศ. 2555     คลิกที่นี่เพื่อชมภาพ

This slideshow requires JavaScript.

ประกาศผลการเรียนนักเรียน ปีการศึกษา 2554

ประกาศการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดพวงนิมิต 

ประจำปีการศึกษา 2554

               ด้วยโรงเรียนวัดพวงนิมิตได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลดรียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 เรียบร้อยแล้วจึงได้ประกาศผลการเรียนให้กับนักเรียนทุกคนได้ทราบโดยทั่วกัน

 

คลิกที่นี่เพื่อตรวจผลการเรียน

รายงาน 9 จุดเน้นการดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีก.ศ.2554

รายงาน  9  จุดเน้นการดำเนินงาน

ของโรงเรียนวัดพวงนิมิต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต  1

 

คลิกที่นี่ค่ะ

การแข่งขันกีฬานักเรียน ตำบลเขาสามสิบ

โรงเรียนวัดพวงนิมิต  เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติดตำบลเขาสามสิบครั้งที่  10  ประจำปีการศึกษา 25554  ระหว่างวันที่  25 – 29  ธันวาคม พ.ศ. 2554  โดยมีพระครูวินิตปัญญาคุณ  เจ้าอาวาสวัดพวงนิมิต  ประธานกรรมการสถานศึกษา ร่วมงานพิธีเปิดกีฬา   คลิกที่นี่เพื่อชมภาพค่ะ