สัปดาห์อนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมวาดภาพ

โรงเรียนวัดพวงนิมิต  ได้จัดสัปดาหษอนุรักษ์พลังงาน ในวันที่ 9-13 มิถุนายน 2557  ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย  โดยในวันที่ 9 มิถุนายนย 2557 ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันวาดภาพ ระบายสี โดยมีการแข่งขั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ติดตามชมบรรยากาศได้แล้ว  ที่นี่ค่ะ

IMG_0647 IMG_0648 IMG_0651 IMG_0653 IMG_0650

 

โฆษณา

เผยแพร่ความรู้การอนุรักษ์พลังงานแก่นักเรียน คณะครู และชุมชน

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานแก่นักเรียน คณะครู และชุมชน

ก่อนนักเรียนกลับบ้าน โดยคุณครูได้ร่วมกันสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานกับนักเรียน
และนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่กับกับผู้ปกครองและเพื่อนบ้านของนักเรียน

IMG_0672 IMG_0675 IMG_0680 IMG_0685

ชุมนุมอนุรักษ์พลังงานและสร้างเครือข่าย

โรงเรียนวัดพวงนิมิต ดำเนินการจัดตั้งชุมนุมอนุรักษ์พลังงานและสร้างเครือข่าย

โดยรับสมัครสมาชิกชุมนุมที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ บวรร่วมใจ พลังงานไทยยั่งยืน

บรรยากาศการรับสมัครเต็มไปด้วยความกระตือรือร้น และอบอุ่นเป็นกันเอง

IMG_0587 IMG_0593 IMG_0594 IMG_0597 IMG_0600 IMG_0614 IMG_0620 IMG_0625 IMG_0630

รายงานผลการดำเนินงาน ตามจุดเน้น 11 ประการ

รายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ปีงบประมาณ 2554 งวดที่ 2

ระหว่างวันที่  1 เมษายน 54  ถึง  วันที่  30 กันยายน 54
ของโรงเรียนวัดพวงนิมิต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 

 

อ่านเพิ่มเติม