ยุทธศาสตร์งานบริหารทั่วไป

ยุทธศาสตร์ในการบริหารงานบริหารทั่วไป

การบริหารงานทั่วไป  ยึดหลักให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและการจัดการศึกษาด้วยตนเองมากที่สุด  โดยเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่กำกับดูแล  ส่งเสริมสนับสนุน  และประสานงานใน เชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติมุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตามกฎเกณฑ์ กติกา  ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง มุ่งพัฒนาองค์กรระดับสถานศึกษาให้เป็นองค์กรสมัยใหม่  โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม  สามารถเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว ด้วยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีที่ทันสมัย อ่านเพิ่มเติม

Advertisements