รายงาน 9 จุดเน้นการดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีก.ศ.2554

รายงาน  9  จุดเน้นการดำเนินงาน

ของโรงเรียนวัดพวงนิมิต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต  1

 

คลิกที่นี่ค่ะ

โฆษณา

งานวิจัยในชั้นเรียน

งานวิจัยในชั้นเรียน    อยู่ระหว่างดำเนินการค่ะ

หลักสูตรสถานศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนปฏิบัติการประจำปี 2554

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดพวงนิมิต

มาตรฐานสถานศึกษา

มาตรฐานสถานศึกษา 15 มาตรฐานของโรงเรียนวัดพวงนิมิต

 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา