ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนวัดพวงนิมิต

การจัดตั้ง

        เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 โดยเจ้าอาวาสวัดพวงนิมิต หลวงพ่อเฉลิม  ผลปัญโญ นำประชาชนร่วมกันก่อสร้าง เป็นอาคารชั่วคราว แบบ 2 ช 2 ห้องเรียน ทำด้วยไม้ มุงด้วยสังกะสี ไม่มีฝา พื้นไม่ได้เทคอนกรีต ค่าก่อสร้างประมาณ 30,000 บาท บนพื้นที่ 13 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา โดยนายบุญ  ทองประเสริฐ เป็นผู้มอบที่ดินให้ ต่อมาใน พ.ศ. 2525 ได้ที่ผู้บริจาคซึ่งที่ดินเพิ่มขึ้นอีกรวมมีเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา และเมื่อปี พ.ศ. 2527  โรงเรียนได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 102/26 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน หลวงพ่อพระครูเฉลิม  ผลปัญโญ   รวมกับชาวบ้านบริจาคเงิน ขอซื้อที่ดินเพิ่มอีก 1 ไร่ 1 งาน 1 ตารางวา เนื่องจากเห็นว่าบริเวณโรงเรียนแคบไม่เหมาะสมที่จะสร้างอาคารเรียนจึงจัดซื้อที่ดินทางทิศตะวันออกเพิ่ม รวมมีเนื้อที่ 15 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา

สถานที่ตั้ง

        ตั้งอยู่ หมู่ที่ 12 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี ( ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็น หมู่ 5 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว)  มีอาณาเขตดังนี้

การเรียนการสอน

          เปิดสอนครั้งแรกเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านคลองหินปูน โดยนายบัวหลวง  สาโสม  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ มีครู 1 คน นักเรียน 70 คน ต่อมา 1 มิถุนายน พ.ศ. 2519 ได้เปิดเป็นเอกเทศ มี ป.1 – ป.4
          เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2520 นายสุรพล  สันทรีย์ มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่แทน  นายบัวหลวง      สาโสม  และมีครูมาช่วยสอน 1 คน คือนายเฉลิมชัย  ชะฎาแก้ว มีนักเรียน 96 คน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2520   นายวัลลภ  ภูมิเขต มาเป็นครูใหญ่ มีนักเรียน 123 คน มีครู 2 คน ในปี พ.ศ. 2522 เปิดเรียนถึงชั้น ป.6 มีนักเรียน 201 คน มีครู 4 คน ต่อมาปี พ.ศ. 2526 นายวัลลภ  ภูมิเขต ได้ย้ายออกไป   นายเรียน    ทันไชย   มาเป็นครูใหญ่เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2526 มีครู 10 คน นักเรียน 267 คน

            ปีการศึกษา 2537 ได้เปิดเรียนตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1 – ชั้น ม.1 มีนักเรียน 377 คน ครู 17 คน ภารโรง   1 คน วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2539 นายเรียน  ทันไชย ได้เสียชีวิต นายสมศักดิ์  แสงแจ่ม ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่รักษาการแทน จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2539   นายสมยศ  เพ็ชรวงษา   ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่     มีครู 17 คน นักเรียน  560  คน นักการภารโรง 1 คน

อาคารเรียน – อาคารประกอบ

                   .. 2519 ชาวบ้านร่วมกับพระภิกษุวัดพวงนิมิต ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างอาคารชั่วคราว แบบ 2 ช 2 ห้องเรียน งบประมาณ 30,000 บาท

                        .. 2521 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ 1 หลัง 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ราคางบประมาณ 60,000 บาท

                        .. 2522 ได้งบประมาณสร้างอาคาร แบบ ป1ก. 4 ห้องเรียน  ไม่มีฝาเพดานราคา    300,000 บาท

                        .. 2525 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312/85 ม.  ราคางบประมาณ  145,000 บาท

                        .. 2527 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช. 106/26  4  ที่นั่ง ราคางบประมาณ  50,000 บาท

                        .. 2527 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 102/26  4 ห้องเรียนราคางบประมาณ  560,000 บาท

                        .. 2528 คณะครู นักเรียนและชาวบ้านร่วมกันสละแรงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข    โครงการ    พ.ส.ม.ค. สร้างประปาใช้ในโรงเรียน ราคางบประมาณ 60,000 บาท และสร้าง ฝ 33   1 จุด

                        .. 2529 วิทยาลัยครูเพ็ชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ได้ส่งนักศึกษาฝึกสอนมาต่อเติมอาคาร       ชั่วคราว  1 ห้อง ราคางบประมาณ 25,000 บาท

                        .. 2530 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช. 106/26 ราคางบประมาณ 40,000 บาท

                        .. 2534 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 1 หลัง แบบ สปช. 102/26  3 ห้องเรียน  ราคา    621,000 บาท

                        .. 2536 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย จัดสร้างถังน้ำ ฝ.30 พิเศษ 1 จุด 4 ที่ผู้ปกครองนักเรียนและกรรมการโรงเรียนร่วมกันจัดสร้าง ห้องสมุด 1 หลัง ราคา 155,000 บาท

                        .. 2537 สร้างประปาโรงเรียนเพิ่ม 1 ที่ ราคา 20,000 บาท ได้รับเงินจากทางราชการและคณะครูร่วมกันบริจาคเสา

                        .. 2538 ได้รับงบประมาณสร้างสนามบาสเกตบอล ราคางบประมาณ 128,000 บาทผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและหลวงพ่อเฉลิม  ผลปัญโญ  ร่วมกันบริจาคเงินสร้างสหกรณ์    โรงเรียน 1 หลัง ชั้นเดียว งบประมาณ 60,000 บาท

                        .. 2539 ได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29  2  ชั้น 4 ห้องเรียน     ชั้นล่างว่าง งบประมาณ 1,640,000 บาท    สร้างบ้านพักครูชั้นเดียง 5 ห้อง คณะครูร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนและหลวงพ่อวัดพวงนิมิต ราคางบประมาณ 150,000 บาท

                        .. 2540 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ชั้นล่าง 4 ห้องเรียน ราคางบประมาณ 307,907 บาท

                        .. 2541 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ 601/26  4 ห้อง งบประมาณ 111,000 บาท

                            .. 2542 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 105/29  4 ห้อง ราคางบประมาณ1,834,000 บาท    สร้างประปาโรงเรียนเพิ่ม งบประมาณ ร่วมบริจาค 70,000 บาท    จัดทำสวนหย่อม        น้ำตกหน้าอาคารเรียน สนามเด็กเล่น ฯลฯ

                        .. 2543 ชาวบ้านและคณะครูร่วมกันสร้างอาคารเกษตรและสิ่งแวดล้อม ราคา            งบประมาณ   200,000   บาท

                         .2546  ได้รับบริจาคเงินจากการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์  เป็นจำนวนเงิน  250,000  บาท

                         ..  2547  ได้รับเงินบริจาคในการสร้างโรงอาหาร  ขนาด  288  ตารางเมตร  จำนวนเงิน  200,000  บาท   ปรับปรุงโรงอาหารเดิมเป็นอาคารพัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณ  150,000  บาท  ชาวบ้าน  คณะครู  พระครูวินิจปัญญาคุณ  ร่วมกันทอดผ้าป่าสร้างหอสมุดวินิจปัญญาคุณ  ราคางบประมาณ  206,168  บาท

                       ..  2548   จัดสร้างบ้านพักครูเพิ่มเติม  จำนวน  5  ห้อง  จำนวนเงิน 100,000  บาท

                        ..  2549   ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์

                        ..  2550   ได้รับเงินบริจาค  สร้างบ้านพักครู  หลังที่  3  แบบชั้นเดียว  5  ห้อง  งบประมาณ  150,000  บาท  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบสร้างถนนคอนกรีต  ระยะทาง  100  เมตรภายในบริเวณโรงเรียน

                        ..  2551   ได้รับเงินบริจาคสร้างหอสมุดพระครูวินิตปัญญาคุณ  จนแล้วเสร็จ  งบประมาณ 1,000,000  บาท

                         พ.ศ.  2552  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบในการพัฒนาห้องเรียน ICT งบประมาณ 66,000  บาท

                   ปัจจุบันโรงเรียนวัดพวงนิมิต ได้ดำเนินการเปิดเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน  435  คน มีครู 24 คน พนักงานราชการ  2  คน ครูอัตราจ้าง 1 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน นักการภารโรง 1 คน  จ้างชาวบ้านเป็นนักการภารโรงเพิ่มอีก 1 คน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ตำบลเขาสามสิบ  อำเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว  โดยมีนายสมยศ  เพ็ชรวงษา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: