รายงานผลงานที่ส่งผลต่อสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2556

วิธีการปฏบัติที่เป็นเลิศ (BestPractice)
เรื่อง  ติดตามพฤติกรรมนักเรียนเมื่ออยู่ที่บ้าน

02

              เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบัน   นักเรียนถูกปล่อยปะละเลยจากผู้ปกครอง  กล่าวคือ  เมื่อนักเรียนกลับจากโรงเรียนไปถึงบ้านนักเรียนส่วนใหญ่  จะไม่มีภาระงานเนื่องจากผู้ปกครองไม่ได้มอบหมายหน้าที่การงานหรือมอบหมายการบ้านไว้ให้  จะใช้ชีวิตประจำวันอย่างอิสระ  ไม่รู้จักรับผิดชอบอะไรจนเกิดติดเป็นนิสัยไม่รู้ว่าเวลาไหนควรทำอะไร  ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ
โรงเรียนวัดพวงนิมิตเห็นความสำคัญในส่วนนี้ว่า  ถ้านักเรียนมีพฤติกรรมหรือนิสัยพื้นฐาน  4  อย่าง  คือ รักความสะอาด  รักระเบียบ  รักความสุภาพอ่อนโยน  และรักความตรงต่อเวลา  จะส่งผลต่อการพัฒนาความรู้ทั้งที่อยู่ที่บ้านและโรงเรียน (โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติธรรม  หลักสูตรผู้บริหารโรงเรียนดี ศรีตำบล รุ่นที่ 2  19-23 มิ.ย. 2555)

จุดประสงค์และเป้าหมาย  ของการดำเนินงาน
            เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวัดพวงนิมิตมีนิสัยดีพื้นฐาน 4 อย่าง  คือ  มีความสะอาด  ความมีระเบียบ  ความสุภาพอ่อนโยน  และการคตรงต่อเวลา เมื่ออยู่ที่บ้านและโรงเรียนนักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น  

ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรม
ได้รับความร่วมมืออันดีกับผู้ปกครองนักเรียน     ผู้ปกครองให้ความใส่ใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุตรหลาน

01

 

03

04

05

07

08 09

06


Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: