รายงานผลการดำเนินงาน ตามจุดเน้น 11 ประการ

รายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ปีงบประมาณ 2554 งวดที่ 2

ระหว่างวันที่  1 เมษายน 54  ถึง  วันที่  30 กันยายน 54
ของโรงเรียนวัดพวงนิมิต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 

 

จุดเน้นที่ 1  ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้น อย่างน้อย  ร้อยละ 6
จุดเน้นที่ 2  ลดอัตราการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปอ่านออกเขียนได้ทุกคนและส่งเสริการอ่านเพื่อการเรียนรู้
จุดเน้นที่ 3  เพิ่มศักยภาพนักเรียนด้านภาษาเพื่อการสื่อสารด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยีในการแข่งขันระดับชาติและระดับสากล
จุดเน้นที่  4  พัฒนาสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนมีความสำนึกรักชาติและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงในการดำรงชีวิตและขยายผลสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
จุดเน้นที่  5  ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน
จุดเน้นที่  6  ส่งเสริมระบบการช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้า มั่นคงในวิชาชีพและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเชียน
จุดเน้นที่  7  พัฒนาโรงเรียนคู่ขนานของโรงเรียนดีทุกประเภท( โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  โรงเรียนดีประจำอำเภอ และโรงเรียนดีประจำตำบล ) เพื่อสร้างสถานศึกษายุกต์ใหม่ที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ สอง
จุดเน้นที่  8  จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศพฤติกรรมการบริหารและการจัดการการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาเป็นรายโรงเรียน
จุดเน้นที่  9  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่านการรับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพ
จุดเน้นที่  10 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์คณะบุคคล  เครือข่ายสถานศึกษาและผู้ทีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

จุดเน้นที่  11  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและอำนวยความสะดวกด้านที่อยู่อาศัย ( บ้านพักครู  )  และ สุขอนามัย (ส้วมสุขสันต์ )  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูและนักเรียน

 

 

Advertisements

2 Responses

  1. ดีจังเลย โรงเรียนรายงาน 11 จุดเน้นแล้วค่ะ

  2. ทดสอบระบบ…ดีค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: