ยุทธศาสตร์งานแผนและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ในการบริหารงานงบประมาณ

                การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการการบริหารงานงบประมาณเพื่อเสนอของบประมาณ นำงบประมาณมาจัดสรร  โดยวางแผนงบประมาณ  ดำเนินการจัดสรรงบประมาณ  การบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณ  โดยให้มีการตรวจสอบติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

                กลยุทธ์ที่  1  การวางแผนงบประมาณ

แนวทางการดำเนินงาน

1.1       (P)  การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาตามกรอบทิศทางของแผนการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ของเขตพื้นที่การศึกษาและความต้องการของสถานศึกษา

1.2        (D) จัดทำแผนกลยุทธ์/แผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจำปี โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่มีผลต่อการจัดการศึกษา ( Swot ) กำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์  กำหนดกลยุทธ์  ผลผลิต  ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.3        (C) –  การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ  จัดทำรายละเอียดแผนงบประมาณ  แผนงาน  งานโครงการ  จัดทำกรอบรายจ่ายระยะปานกลาง และโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ

                       –  การวิเคราะห์การเบิกจ่ายพัสดุ  การนำพัสดุไปใช้งานตามความต้องการ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1.4        (A)จัดทำร่างข้อตกลงบริการผลผลิต(ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาที่จะต้องทำกับเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ  โดยมีเป้าหมายให้บริการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                กลยุทธ์ที่  2  การจัดสรรงบประมาณ

แนวทางการดำเนินงาน

                2.1 (P)  การวางแผนการอนุมัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

                            –  วิเคราะห์และจัดทำรายละเอียดของงานที่จะต้องดำเนินการตามมาตรฐานโครงสร้างสายงาน  และตามแผนงาน  งานโครงการของสถานศึกษา  เพื่อจัดลำดับความสำคัญ และกำหนดงบประมาณ ทรัพยากรของแต่ละสายงาน งานโครงการ  ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับและวงเงินงบประมาณตามแผนระดมทรัพยากรและจัดทำบันทึกการประชุมการจัดสรรงบประมาณ

                2.2 (D)  รวบรวมข้อมูล,แหล่งทรัพยากร ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อขอรับการสนับสนุนงานด้านการศึกษา  โดยดำเนินการของบประมาณวิทยากรบุคคลภายนอกจากหน่วยงานต้นสังกัด 

                2.3 (C)  กระตุ้นให้บุคคลในสถานศึกษา ร่วมใช้ทรัพยากรทั้งภายใน  ภายนอก  เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้

                2.4 (A)  ประสานความร่วมมือกับผู้รับผิดชอบแหล่งทรัพยากรภายใน ภายนอก  เพื่อให้ความสนับสนุนในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ที่  3  การบริหารทางการเงิน

แนวทางการดำเนินงาน

4.1      (P)  ประชุม  วางแผนการบริหารการเงิน ให้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติในการใช้เงิน

4.2      (D)  – ดำเนินการเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจ่ายเงิน  การนำส่งเงิน  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนการใช้เงินงบประมาณและจัดทำโครงการบริหารงานงบประมาณเพื่อพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา

             –  การจัดทำบันทึกบัญชีประเภทต่างๆ   รายงานทางการเงินและงบการเงิน โดยจัดทำรายงานประจำเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัด

             –  ดำเนินการจัดหาพัสดุ  จัดซื้อ  จัดจ้างพัสดุ  และจัดทำโครงการบริหารพัสดุและสินทรัพย์

4.3      (C) ติดตาม  ควบคุม บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุ

              (A)  นำผลการติดตาม  ตรวจสอบไปปรับปรุง / พัฒนาเพื่อการบริหารงานงบประมาณอย่างคุ้มค่า

กลยุทธ์ที่  4  การตรวจสอบ  ติดตามและรายงานการเงินและผลการดำเนินงาน

แนวทางการดำเนินงาน

3.1      (P) วางแผนการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน

3.2       (D)  จัดทำแผนตรวจสอบติดตาม ป้องกันความเสี่ยง  สำหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง  โดยการจัดวาง  ระบบควบคุมภายในสถานศึกษา เพื่อตรวจสอบ ติดตามและนิเทศ พร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์

3.3       (C) จัดทำข้อสรุป และ รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบ  ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.4       (A)  ดำเนินการประเมินผลการใช้เงินและผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเขตพื้นที่การศึกษา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: