ยุทธศาสตร์งานวิชาการ

ยุทธศาสตร์ในการบริหารงานวิชาการ

การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานวิชาการ  ได้ดำเนินการวางแผนงานด้านวิชาการ งานการจัดการเรียนรู้  การวัดผลประเมินผล  และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางของหลักสูตรสถานศึกษามีการดำเนินงานจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา โดยการประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับองค์กรอื่น

                กลยุทธ์ที่  1  การวางแผนงานด้านวิชาการ

แนวทางการดำเนินงาน

                             1.1              (P) ศึกษาระเบียบ  และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ  และดำเนินการศึกษาศึกษาวิเคราะห์  เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจ  เป้าหมายคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้ทุกฝ่ายรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วม  โดยการประชุมคณะทำงาน

                            1.2   (D)จัดทำโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่างๆที่กำหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  เป้าหมาย  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระ  ทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระตามความเหมาะสม และนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารการใช้หลักสูตรให้เหมาะสมโดยการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา , หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกช่วงชั้นและหลักสูตรท้องถิ่น  ,   จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการ

                           1.3          (C)นิเทศการใช้หลักสูตรและติดตาม ประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  โดยการจัดทำแบบสอบถาม  แบบสำรวจการใช้หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และรายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

                           1.4          (A) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสมโดยการนำผลการรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  จากปัญหาและอุปสรรค หรือข้อเสนอแนะมาดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป

                กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาการจัดการเรียนรู้

แนวทางการดำเนินงาน

                                 2.1 (P)ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการเรียนรู้  ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                                2.2  (D)ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้  โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัดของผู้เรียน  ฝึกทักษะ  กระบวนการคิดอย่างหลากหลาย  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์  การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการปฏิบัติจริง  ส่งเสริมให้รักการอ่าน  และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการดำเนินงานด้านการแนะแนว  การผสมผสานความรู้ต่างๆให้สมดุลกัน  ปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม   และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม  ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม  สื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัด

การเรียนการสอนและส่งเสริมสนับสนุนความรู้ด้านงานวิชาการแก่ชุมชนให้มีความเข้มเข็งตามความเหมาะสม โดยการจัดทำโครงการพัฒนาระบบงานวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

                                2.3(C)จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆ โดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เช่นกิจกรรม นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน หรือแบบอื่นๆตามความเหมาะสม

                                2.4(A)ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม โดยนำผลการรายงานการจัดทำแผนการเรียนรู้และกระบวนการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบระดับชาติ เพื่อนำปัญหาและอุปสรรค หรือข้อเสนอแนะมาดำเนินการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป

                กลยุทธ์ที่  3  เพิ่มประสิทธิภาพในการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน

แนวทางการดำเนินงาน

                                3.1(P)กำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาโดยการจัดทำการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา

                                3.2(D)ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการวัดผล และประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  สาระการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

                                3.3(C)ส่งเสริมให้ครูดำเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง 

                                3.4(A)จัดให้มีการเทียบโอนความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น สถานประกอบการ และอื่นๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

                กลยุทธ์ที่  4  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แนวทางการดำเนินงาน

                                4.1(P)ศึกษา  วิเคราะห์  ระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา

                                4.2(D) ส่งเสริมให้ครูศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

                                4.3(C)ประเมินผลการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน  โดยการสำรวจการจัดทำงานวิจัยของครูทุกคน

                                4.4(A)ประสานความร่วมมือในการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการวิจัยหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  และงานวิชาการกับสถานศึกษา  บุคคล  ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น

                 กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

                                 5.1(P)จัดระบบโครงสร้างองค์กร  ให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาพร้อมทั้งกำหนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดของกระทรวง เป้าหมายความสำเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

                                5.2(D)ดำเนินการตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา(ยุทธศาสตร์)  ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา  โดยการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา

                                 5.3(C)ดำเนินการพัฒนาตามแผนและติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

                                5.4(A)ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น  ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาประสานงานกับสำนักรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมินสถานศึกษาเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

                กลยุทธ์ที่  6   ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาองค์กรอื่น

                                  6.1(P)การประสานความร่วมมือ  ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งที่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา  ทั้งบริเวณใกล้เคียงภายในเขตพื้นที่การศึกษา  ต่างเขตพื้นที่การศึกษา

                                6.2(D)สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ                              

                               6.3(C)ดำเนินการรายงานผลจากการให้/ได้รับความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับองค์กรอื่น

                                6.4(A)ประชุมคณะกรรมการหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: