ยุทธศาสตร์งานบุคคล

ยุทธศาสตร์ในการบริหารงานบุคคล

การบริหารงานให้เกิดคุณภาพ ตามภารกิจต่าง ๆ  ของโรงเรียนวัดพวงนิมิต  ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎระเบียบของทางราชการและสนองตอบความต้องการของชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ  และสัมฤทธิ์ผลตามความต้องการของสถานศึกษา  และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  เป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของข้าราชการครู ครูช่วยสอน  ตลอดจนพนักงานราชการในโรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 1   การวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง

แนวทางการดำเนินงาน

                1) P  ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการในอัตรากำลังของโรงเรียน  โดยศึกษาจากข้อมูล  ครู  นักเรียน   กับกฎระเบียบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องของการจัดอัตรากำลังของสถานศึกษาเพียงพอหรือไม่

                2 ) D ดำเนินการจัดส่งแผนการจัดชั้นเรียนและขอกำหนดตำแหน่งไปให้ สพท.สระแก้ว เขต   1  เพื่อขออนุมัติจาก อกคศ  .  ต่อไป

                3) C ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานจาก สพท.สระแก้ว เขต 1 ว่าดำเนินอย่างไร ได้หรือไม่

                4) A สรุปผลการดำเนินการถูกต้องหรือไม่  รายงานผู้บริหารสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2  การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง

แนวทางดำเนินงาน

                1) P  ศึกษาวิเคราะห์ แผนการบริหารงานของสถานศึกษาและความรู้ความสามารถของ     บุคลลากรในสถานศึกษา  ความสามารถพิเศษเพื่อวางแผนในการจัดบุคคลกรเข้าทำงานตามภาระงานของสถานศึกษา

                2) D  ออกคำสั่งการแต่งตั้งบุคลากรเข้าทำงานตามความรู้ความสามารถ

                3) C  ทำการติดตามผล ประเมินผลการทำงานเพื่อเสนอแนะและร่วมกันแก้ปัญหา

                4) A สรุปผลการทำงานเพื่อรายงานผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อวางแผนในการพัฒนาในปีต่อไป

กลยุทธ์ที่ 3   การเสริมสร้างประสิทธิภาพของข้าราชการครู

แนวทางการดำเนินงาน

                1) P  ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของข้าราชการครู ครูช่วยสอนตลอดจนพนักงานข้าราชการจากแบบสอบถามการนิเทศต่าง ๆ

                2) D  ดำเนินการเสริมสร้างประสิทธิภาพ โดยจัดกิจกรรมเสริมการอบรม / ศึกษา ดูงาน ต่าง ๆ  กฎระเบียบต่าง ๆ  หนังสือเอกสาร  ฯลฯ 

                3) C  นิเทศติดตามผล  และประเมินผล

                4)  A  สรุปผลการดำเนินงาน รายงาน  เสนอผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการในปีต่อไป

กลยุทธ์ที่ 4  เรื่องวินัยและการรักษาวินัย

แนวทางการดำเนินงาน

                1) P  ศึกษาสภาพปัญหาของสถานศึกษาในเรื่องของวินัยและการรักษาวินัยของบุคลากรในสถานศึกษาตลอดจนกรณีศึกษาต่าง ๆ  ของเขตการศึกษา

                2) D  จัดทำเอกสาร/คู่มือหรือคำชี้แจงแจ้งในที่ประชุม  เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้ศึกษาเพื่อถือปฎิบัติ

                3) C  นิเทศติดตามผล  และประเมินผล  โดยการสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ  เช่น การแต่งกาย  การลงโทษนักเรียน  การดื่มสุรา การมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ

                4)  A  สรุปผลการดำเนินงาน รายงาน  เสนอผู้อำนวยการโรงเรียน ทราบและนำมาวางแผนเพื่อพัฒนาในปีต่อไป

กลยุทธ์ที่ 5   การออกจากราชการ

แนวทางการดำเนินงาน

                1) P  ศึกษากฎระเบียบต่าง ๆ  เกี่ยวกับการออกจากราชการเมื่อลาออก เกษียณอายุ

                2) D  จัดทำเอกสารชี้แจง

                3) C  นิเทศติดตามผล  และประเมินผล

                4)  A  สรุปการวิเคราะห์  รายงานผล ผอ.โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 6  การนิเทศการศึกษา

แนวทางการดำเนินงาน

                1) P  ศึกษาแผนงาน/โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ  ของสถานศึกษา และคำสั่งการมอบหมายงาน ของสถานศึกษาแก่ข้าราชการครู ครูช่วยสอน และพนักงานราชการ ศึกษาการปฏิบัติการทำงานโครงการและกิจกรรม

                2) D  ศึกษางาน/โครงการ กิจกรรมการดำเนินการนิเทศงานตามโครงการ กิจกรรมนิเทศและเยี่ยมชั้นเรียน  ตามที่สถานศึกษามอบหมาย

                3) C  กำกับ ติดตามผล ประเมินผล โดยใช้แบบสอบถาม เชื่อมโครงการและกิจกรรมทุกโครงการ/กิจกรรม

                4)  A  สรุปผลศึกษา วิเคราะห์ เพื่อรายงานผลต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา และนำผลการสังเกตประสิทธิภาพของงานนิเทศต่อไป

กลยุทธ์ที่  7  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์การ

แนวทางการดำเนินงาน

                1) P  ศึกษาแผนงาน และการบริหารจัดการของสถานศึกษา โครงสร้างของงานและความรู้ ความสามารถของข้าราชการครู ครูช่วยสอน และพนักงานในสถานศึกษา

                2) D  ออกคำสั่งของสถานศึกษา เพื่อมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษาให้ครอบคลุมงานของสถานศึกษา

                3) C  นิเทศติดตามผล  และประเมินผลงานของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือ

                4)  A  สรุปผลงาน การปฏิบัติงาน ทำการวิเคราะห์ผล เพื่อรายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา และนำผลมาปรับปรุงต่อไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: