ยุทธศาสตร์งานบริหารทั่วไป

ยุทธศาสตร์ในการบริหารงานบริหารทั่วไป

การบริหารงานทั่วไป  ยึดหลักให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและการจัดการศึกษาด้วยตนเองมากที่สุด  โดยเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่กำกับดูแล  ส่งเสริมสนับสนุน  และประสานงานใน เชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติมุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตามกฎเกณฑ์ กติกา  ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง มุ่งพัฒนาองค์กรระดับสถานศึกษาให้เป็นองค์กรสมัยใหม่  โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม  สามารถเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว ด้วยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  การบริหารงานทั่วไปเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยประสานส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานอื่นๆให้บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายที่กำหนดไว้  โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริม  สนับสนุน  และการอำนวยความสะดวกต่างๆในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  ตามบทบาทของสถานศึกษา  ตลอดจนการจัดและให้บริการการศึกษาของบุคคล   ชุมชน  องค์การ  หน่วยงาน  และสถานบันสังคมอื่น

กลยุทธ์ที่1  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร

แนวทางการดำเนินงาน

1.1  (P) ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาตามภารกิจงานที่เป็นพันธกิจทั้ง 4 ด้านของสถานศึกษา โดยวางแผนออกแบบการจัดระบบการบริหารงานบุคคล โครงสร้างการแบ่งส่วนงานและมาตรฐานสายงานของสถานศึกษา ศึกษาและพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายและสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศรายบุคคลให้เป็นมาตรฐานสายงาน

1.2  (D)  การจัดทำข้อมูลสารสนเทศสมรรถนะครู  และบุคลากรรายบุคล จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน  จัดบรรยากาศและวัฒนธรรมการทำงานของสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

1.3   (D)  ดำเนินการจัดทำ โครงการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน  จัดบรรยากาศและวัฒนธรรมการทำงานของสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

1.4   (C)  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาองค์กรและการจัดระบบบริการเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยการจัดระบบการควบคุมภายในและสรุปรายงานโครงการ

1.5   (A)  นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดระบบการบริหารและการพัฒนาองค์กรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่2  การดำเนินงานธุรการ

แนวทางการดำเนินงาน

2.1 (P) วิเคราะห์โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา  ออกแบบระบบการรับ – ส่ง หนังสือราชการให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน และเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษากับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้  โดยนำระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ดำเนินงาน วิเคราะห์ภาระหน้าที่การงานของสถานศึกษาจากระเบียบ  กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องและจากที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม  กำหนดภาระหน้าที่การงานให้บุคลากรรับผิดชอบปฏิบัติ  โดยคำนึงถึงความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ของบุคลากรตามความเหมาะสม  การประชุมภายในสถานศึกษา  ตลอดจนงานยานพาหนะ

2.2  (D) จัดบุคลากรและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ และจัดหา Hardware   Software ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามระบบการรับ-ส่งหนังสือราชการที่ออกแบบไว้ได้ และดำเนินงานธุรการตามระบบที่กำหนดไว้ โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดและคุ้มค่า

2.3 (C) ติดตามและประเมินผลงานธุรการ โดยการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานธุรการ

2.4 (A)  นำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงโครงการธุรการในปีการศึกษาต่อไป

กลยุทธ์ที่ 3  การจัดทำสำมะโนผู้เรียน

แนวทางการดำเนินงาน

3.1    (P)  กำหนดกลุ่มเป้าหมายประชากร  ขั้นตอนวิธีการจัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน

3.2    (D) จัดทำสำมะโนผู้เรียนที่จะเข้ารับบริการทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบันโดยประสานความร่วมมือกับชุมชน  ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.3   (C)  เสนอข้อมูลสารสนเทศสำมะโนผู้เรียนให้เขตพื้นที่การศึกษารับทราบและจัดทำสารสนเทศและรายงานผลการดำเนินงาน

3.4   (A)  นำผลข้อมูลสารสนเทศสำมะโนผู้เรียนเป็นข้อมูลพื้นฐานในปีต่อไป

กลยุทธ์ที่ 4  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา

แนวทางการดำเนินงาน

4.1 (P) ศึกษาความต้องการและวางแผนการประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและผลงานของสถานศึกษา รวมทั้งความต้องการในการได้รับข่าวสารข้อมูลทางการศึกษาของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน องค์กร สถาบันและสื่อมวลชนในท้องถิ่น

4.2 (D) จัดให้มีเครือข่ายการประสานงานความสัมพันธ์ในชุมชนและพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน โดยสร้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ และยึดหลักการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสัมพันธ์

4.3    (D)   ดำเนินการจัดทำโครงการความสัมพันธ์ชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ และยึดหลักการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสัมพันธ์

4.3 (C) ติดตามประเมินผล เพื่อให้ทราบถึงผลที่ได้รับ โดยจัดทำสรุปรายงานโครงการบันทึกการประชาสัมพันธ์และแบบสอบถามในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์

4.4 (A) นำผลที่ได้จากการประเมินผล ไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้เหมาะสมต่อไป

กลยุทธ์ที่ 5  การรับนักเรียน

แนวทางการดำเนินงาน

5.1 (P) ศึกษาข้อมูลประชากรวัยเรียนจากข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียน(โปรแกรม obec  smis) ข้อมูลนักเรียนที่จะจะการศึกษาแต่ละระดับชั้น เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดเป้าหมายการรับนักเรียนของแต่ละระดับชั้น 

5.2 (D) ดำเนินการรับนักเรียนตามแผนที่กำหนด แจ้งกำหนดการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและจัดทำประกาศสำรวจเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษาโดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนทีมีปัญหาในการเข้าเรียน

5.3  (C)  ประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนให้เขตพื้นที่รับทราบและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการรับนักเรียน

5.4   (A) นำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง เพื่อกำหนดแผนในการรับนักเรียนของสถานศึกษาในปีการศึกษาต่อไป

กลยุทธ์ที่ 6  การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน

แนวทางการดำเนินงาน

6.1   (P) กำหนดแนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา โดยสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน  ตลอดจนการสร้างความเข้าใจให้บุคลากรเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการนักเรียน

6.2   (D) ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย โครงการประชาธิปไตยเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียน ในการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ตามความถนัดและสนใจของนักเรียน

6.3   (D)  ดำเนินการจัดทำโครงการประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียน ในการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ตามความถนัดและสนใจของนักเรียน

6.4   (D)  ดำเนินการจัดทำโครงการระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียน ในการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ตามความถนัดและสนใจของนักเรียน

6.5   (C)  ประเมินผลการดำเนินงานการส่งเสริมกิจการนักเรียน ประสาน   ติดตาม  และประเมินผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำบันทึกสรุปผลรายงานและแบบสอบถามในการดำเนินงาน

6.6  (A)  นำผลการประเมินกิจกรรมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป

กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล  ชุมชน  องค์กร    หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา

แนวทางการดำเนินงาน

7.1 (P) ประสาน  ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ในการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน 

7.2  (D)  ประสานให้ความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา

7.3 (C) ติดตามผลการจัดการศึกษาของ บุคคลติดตามผลการจัดการศึกษาของ บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน อย่างต่อเนื่อง โดยรายงานผลการจัดการศึกษาติดตามผลการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน อย่างต่อเนื่อง

 7.4 (A) นำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 8  พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

แนวทางการดำเนินงาน

8.1 (P) สำรวจ จัดทำทะเบียนการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงาน  หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อภารกิจจัดการศึกษาของสถานศึกษาและจัดระบบฐานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8.2 (D) พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติภารกิจ สนับสนุน ให้บุคลากรในสถานศึกษาใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ  ออกแบบและจัดทำระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8.3  (C)  นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร  การบริการ และการประชาสัมพันธ์โดยการรายงานผลการดำเนินงานและแบบสอบถามในการดำเนินงาน

8.4  (A)  ทำการประเมินมาประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะๆ

กลยุทธ์ที่ 9  การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

แนวทางการดำเนินงาน

9.1 (P) จัดให้มีการประสานงานและเครือข่ายการศึกษา เพื่อแสวงหาความร่วมมือ  ความช่วยเหลือ  ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานและจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการกำหนดรูปแบบเครือข่ายและวัตถุประสงค์ในการการประสานงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจงานการจัดการศึกษา

9.2 (D) กำหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบการประสานงานตามภารกิจ อย่างชัดเจนเมาะสม และจัดทำแผนประสานงานและพัฒนาเครือข่าย เผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ  พร้อมทั้งให้ความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการแก่เครือข่ายการศึกษาของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง

9.3 (C) ติดตามและประเมินผล โดยการจัดทำรายงานบันทึกการประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

9.4 (A) นำผลการประเมินมาส่งเสริมพัฒนาการประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษาในปีต่อไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: