ผลการประเมินภายนอกรอบที่2

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  รอบ  2  ( พ.ศ.  2549 – 2553 )
 

มาตรฐาน

ผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ

ด้านคุณภาพผู้เรียน

   
มาตรฐานที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม

3.78

ดีมาก

มาตรฐานที่ 2 สุขนิสัย สุขภาพกายและจิต

3.60

ดีมาก

มาตรฐานที่ 3 ศิลปะ ดนตรี กีฬา

2.98

ดี

มาตรฐานที่ 4 ทักษะด้านการคิด

2.98

ดี

มาตรฐานที่ 5 ความรู้และทักษะตามหลักสูตร

3.06

ดี

มาตรฐานที่ 6 แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

2.96

ดี

มาตรฐานที่ 7 มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

3.56

ดีมาก

ด้านการเรียนการสอน

 

 

มาตรฐานที่ 8 ครูมีความรู้ตรงกับงาน

3.90

ดีมาก

มาตรฐานที่ 9 ครูเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.49

ดี

ด้านบริหารจัดการ

 

 

มาตรฐานที่ 10 ภาวะผู้นำและบริหารจัดการ

3.88

ดีมาก

มาตรฐานที่ 11 พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ

3.52

ดีมาก

มาตรฐานที่ 12 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4.00

ดีมาก

มาตรฐานที่ 13 จัดหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้

2.80

ดี

มาตรฐานที่ 14 ส่งเสริมความสัมพันธ์และร่วมมือกับชุมชน

3.80

ดีมาก

รวมเฉลี่ย

3.45

ดี

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: