วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดพวงนิมิต

 

     โรงเรียนวัดพวงนิมิตจะพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียนและชุมชนให้เป็นคนดี  คนเก่ง  มีความสุข  สามารถพึ่งพาตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

พันธกิจ

 

          โรงเรียนวัดพวงนิมิต  จัดการศึกษาให้นักเรียนทั้งในและนอกเขตบริการอย่างเต็มศักยภาพ  ด้วยกระบวนการที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในท้องถิ่น  และจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ตลอดจนการเน้นเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารด้วยภาษาเพื่อนบ้าน

เป้าหมายของโรงเรียน

 

                นักเรียนทุกคนในเขตบริการได้รับโอกาสทางการศึกษา  และโรงเรียนได้จัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  ทั้งทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  สุขภาพกาย  สมรรถภาพทางกาย  พึ่งพาตนเอง  ตลอดจนการนำเอาชุมชนมามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภายในและภายนอก  โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: