สัปดาห์อนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมวาดภาพ

โรงเรียนวัดพวงนิมิต  ได้จัดสัปดาหษอนุรักษ์พลังงาน ในวันที่ 9-13 มิถุนายน 2557  ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย  โดยในวันที่ 9 มิถุนายนย 2557 ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันวาดภาพ ระบายสี โดยมีการแข่งขั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ติดตามชมบรรยากาศได้แล้ว  ที่นี่ค่ะ

IMG_0647 IMG_0648 IMG_0651 IMG_0653 IMG_0650

 

Advertisements

เผยแพร่ความรู้การอนุรักษ์พลังงานแก่นักเรียน คณะครู และชุมชน

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานแก่นักเรียน คณะครู และชุมชน

ก่อนนักเรียนกลับบ้าน โดยคุณครูได้ร่วมกันสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานกับนักเรียน
และนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่กับกับผู้ปกครองและเพื่อนบ้านของนักเรียน

IMG_0672 IMG_0675 IMG_0680 IMG_0685

ชุมนุมอนุรักษ์พลังงานและสร้างเครือข่าย

โรงเรียนวัดพวงนิมิต ดำเนินการจัดตั้งชุมนุมอนุรักษ์พลังงานและสร้างเครือข่าย

โดยรับสมัครสมาชิกชุมนุมที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ บวรร่วมใจ พลังงานไทยยั่งยืน

บรรยากาศการรับสมัครเต็มไปด้วยความกระตือรือร้น และอบอุ่นเป็นกันเอง

IMG_0587 IMG_0593 IMG_0594 IMG_0597 IMG_0600 IMG_0614 IMG_0620 IMG_0625 IMG_0630

รายงานผลงานที่ส่งผลต่อสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2556

วิธีการปฏบัติที่เป็นเลิศ (BestPractice)
เรื่อง  ติดตามพฤติกรรมนักเรียนเมื่ออยู่ที่บ้าน

02

              เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบัน   นักเรียนถูกปล่อยปะละเลยจากผู้ปกครอง  กล่าวคือ  เมื่อนักเรียนกลับจากโรงเรียนไปถึงบ้านนักเรียนส่วนใหญ่  จะไม่มีภาระงานเนื่องจากผู้ปกครองไม่ได้มอบหมายหน้าที่การงานหรือมอบหมายการบ้านไว้ให้  จะใช้ชีวิตประจำวันอย่างอิสระ  ไม่รู้จักรับผิดชอบอะไรจนเกิดติดเป็นนิสัยไม่รู้ว่าเวลาไหนควรทำอะไร  ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ
โรงเรียนวัดพวงนิมิตเห็นความสำคัญในส่วนนี้ว่า  ถ้านักเรียนมีพฤติกรรมหรือนิสัยพื้นฐาน  4  อย่าง  คือ รักความสะอาด  รักระเบียบ  รักความสุภาพอ่อนโยน  และรักความตรงต่อเวลา  อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงาน 9 จุดเน้น ปีงบประมาณ 2556

9  จุดเน้นการดำเนินงานระดับสถานศึกษา
โรงเรียนวัดพวงนิมิต
ประจำปีงบประมาณ  2556

              การดำเนินงานตาม  9  จุดเน้นการดำเนินงานภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดพวงนิมิต  เป็นการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพศึกษาจากภายใน  โดยบุคลากรของโรงเรียนร่วมดำเนินการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนโรงเรียน  วัด  บ้าน  ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ  คุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นและการพัฒนาผู้เรียนต่อสาธารณชน ซึ่งการดำเนินงานตาม 9 จุดเน้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารสถานศึกษา  และมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง

               โรงเรียนวัดพวงนิมิต  จึงมีการดำเนินการรายงาน 9 จุดเน้นเพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานทางคุณภาพการศึกษา อย่างแท้จริง

สรุปผลการดำเนินงาน 9 จุดเน้น

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนวัดพวงนิมิต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1

 คลิกที่นี่

การประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล

โรงเรียนวัดพวงนิมิตเข้ารับการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล  โดยมึ ท่านรอง เรือง  จันทพันธ์ และคณะกรรมการเข้าร่วมประเมิน  ซึ่งผลการประเมิน”ผ่าน”เกณฑ์การประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2226

IMG_0074_resize IMG_0080_resize IMG_0084_resize IMG_0095_resize IMG_0099_resize IMG_0144_resize IMG_0146_resize

ประชุมกรรมการสถานศึกษา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อเตรียมงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา  โดยมี พระครูวินิตปัญญาคุณ  เจ้าอาวาสวัดพวงนิมิต เป็นประธานในการประชุมเพื่อจัดเตรียมงานการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา สำหรับการจัดสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  ในวันที่ 11 มกราคม  2556 
IMG_1005_resize IMG_1004_resize IMG_1001_resize IMG_1000_resize

การประชุมผู้บริหารเครือข่ายเขาฉกรรจ์

กลุ่มเครือข่ายเขาฉกรรจ์ประชุมผู้บริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่โรงเรียนวัดพวงนิมิต  อาคารเอนกประสงค์ โดยมีรองศรีพิณ  สงวนวงษ์ เป็นประธารการประชุม  เมื่อวัน 13  พฤศจิกายน 2555

IMG_1000_resize IMG_1001_resize IMG_1004_resize IMG_1005_resize

โครงการเด็กปลอด สภาเด็กและเยาวชน

นักเรียนโรงเรียนวัดพวงนิมิตเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเด็กปลอด จัดโดยสภาเด็กและเยาวชน อำเภอเขาฉกรรจ์. จังหวัดสระแก้ว เมืื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555   คลิกที่นี่เพื่อชมภาพ

นิเทศ ติดตาม โครงการผลิตสื่อบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ด้วยศูนย์การเรียนรู้ ICT. ของโรงเรียนวัดพวงนิมิต ได้ดำเนินงานโครงการอบรมการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนรู้แบบมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงได้ดำเนินการนิเทศ  ติดตามผลการดำเนินงานโครงการโดยมี  รองสมศักดิ์  แสงแจ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต  ได้ดำเนินการนิเทศติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ ดูแลอย่างใกล้ชิด ระหว่างวันที่  6 ถึง  24 สิงหาคม พ.ศ.  2555

ติดตามชมผลงานครู  ได้ที่นี่  http://krutassaneeindex.wordpress.com/

 คลิกที่นี่เพื่อชมภาพ

This slideshow requires JavaScript.